ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„OCHRONA OSÓB I MIENIA W SYSTEMIE CAŁODOBOWYM W OBIEKCIE ZESPOŁU SZKÓŁ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOGATYNI”

 
 
 

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.06.2017 R.